Villkor
 
 
 

Villkor och välkomstbrev

Öppna som PDF 1. Information om företaget
  Fondrådgivaren No. 1 AB (”PPM-rådgivaren”)
  Org. nr: 556831–3976
  Box 22294
  250 25 Helsingborg
  Telefon: 010-270 87 87

  Innehar F-skattsedel

 2. Allmänt
  Information om PPM-rådgivarens tjänst (”Tjänsten”) återfinns här: http://www.ppmradgivaren.se/index.php/tjanst/min-tjanst När du som kund och PPM-rådgivaren ingår avtal om Tjänsten (”Avtalet”) tillämpas dessa allmänna villkor (”Villkoren”) på Avtalet. Avtalet ingås genom att du som kund beställer Tjänsten via PPMrådgivarens hemsida eller genom att sluta Avtal genom telefonförsäljning. Dessa Villkor utgör en integrerad del av Avtalet.

 3. PPM-rådgivarens information
  PPM-rådgivarens information om fondplaceringar (”Informationen”) utgör inte någon finansiell rådgivning, rådgivningstjänst eller förvaltningstjänst och det är du som kund som avgör om och i så fall hur du använder Informationen. PPM-rådgivaren saknar helt kännedom om dina individuella ekonomiska förutsättningar och således även möjlighet att ge dig individuellt utformad rådgivning. Du som kund har varken rätt eller möjlighet att vända dig direkt till PPM-rådgivaren för individuellt utformad rådgivning av något slag.

  Du som kund bekräftar genom ingående av Avtalet att du är fullt medveten om att aktie- och fondhandel är förenad med risk för kapitalförlust samt att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Du som kund bekräftar vidare på samma sätt att du är medveten om att Aktier och fondandelar kan öka och minska i värde vilket innebär att du aldrig är garanterad att få tillbaka det kapitalbelopp du sätter in eller flyttar, oavsett om det sker på grundval av Informationen eller inte. Då fonder ofta placerar del av kapitalet på utländska marknader bekräftar du som kund även att du är medveten om att värdet på fondandelar kan påverkas av förändringar i valutakurser.

 4. Pris
  Priset för Tjänsten är 1 495 kronor/år. I priset inkluderas samtliga förekommande skatter, avgifter och andra kostnader. I priset inkluderas inte de eventuella kostnader du som kund har för din förvaltning av ditt PPM-kapital. PPM-rådgivaren förbehåller sig rätten att justera priset för Tjänsten. PPM-rådgivaren äger dock inte rätt att justera priset för redan ingånget och gällande Avtal.

 5. Villkor för betalning och fullgörande
  Tjänsten tillhandahålls omedelbart i samband med ingående av Avtalet. Betalning för Tjänsten erläggs årsvis mot faktura och ska ske inom den tid som framgår av fakturan. Fakturan skickas normalt kort efter beställning av Tjänsten samt, vid eventuell förlängning av avtalet, vid samma tidpunkt nästkommande år, till den adress som du angivit vid beställningen. Det är du som kund som ansvarar för att registrerad adress är korrekt och alla förändringar av din registrerade adress ska skyndsamt meddelas PPM-rådgivaren. Fakturan förfaller till betalning på den dag som anges på fakturan. Om du inte fullgjort betalningen senast på förfallodagen har PPM-rådgivaren rätt till ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader samt till dröjsmålsränta enligt lag. Vid dröjsmål med betalning överstigande 30 dagar äger PPM-rådgivaren även rätt att omedelbart avsluta Tjänsten utan rätt för dig som kund till återbetalning av eventuellt tidigare erlagd betalning för Tjänsten.

 6. Reklamation
  Du har som kund alltid rätt att reklamera fel i Tjänsten inom skälig tid från det att du upptäckte, eller borde ha upptäckt eventuellt fel i Tjänsten. Reklamation som sker inom två månader efter det att du märkte felet anses alltid ha skett i rätt tid. Om du inte reklamerar inom den tid som nu angetts förlorar du rätten att åberopa eventuellt fel.

  Med fel i Tjänsten avses att Tjänsten avviker från Avtalet. Exempel härpå kan vara att Informationen inte når dig på vederbörligt sätt eller andra tekniska brister i Tjänsten, förutsatt att felet är att hänföra till förhållande från PPM-rådgivarens sida. Med fel avses således inte brister i Tjänsten som beror på att du som kund lämnat felaktiga uppgifter och det är du som kund som är skyldig att tillse att dina kontaktuppgifter är korrekta. Som fel i Tjänsten avses inte sådana omständigheter som är att hänföra till dig som kund t ex tekniska brister från din sida.

  Reklamation kan göras via e-post, telefon eller post (se ovan angiven kontaktinformation). Reklamation anses ha skett i rätt tid när du som kund inom fristen gjort vad som ankommer på dig för avsändande av reklamationsmeddelande. Om PPM-rådgivaren bedömer att reklamationen är skälig har du som kund i första hand rätt till avhjälpande av felet samt till återbetalning avseende tid under vilken Tjänsten inte tillhandahållits. Du har, oaktat vad som ovan sagts, alltid rätt att ångra Avtalet inom viss tid från ingåendet av Avtalet (se om ångerrätt nedan) samt rätt att i övrigt säga upp Avtalet i enlighet med vad som anges i dessa Villkor.

 7. Ångerrätt
  Vid köp av PPM-rådgivarens Tjänster har du som kund alltid rätt att frånträda Avtalet utan att ange något skäl inom 14 dagar från det att Avtalet ingicks (ångerrätt). Om du vill utöva din ångerrätt ska du lämna ett klart och tydligt meddelande till PPM-rådgivaren om att du önskar frånträda Avtalet, företrädesvis via telefon eller e-mail (se kontaktuppgifter ovan). Det går också bra att skicka ditt meddelande per post till ovan angiven adress.

  Om du väljer att skicka meddelande om att du önskar frånträda Avtalet per post kan du, men måste inte, använda Konsumentverkets standardformulär för utövande av ångerrätt som nås via följande länk: http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett För att du ska anses ha utövat din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva din ångerrätt innan ovan angiven ångerfrist gått ut. Om du utnyttjar din ångerrätt och därmed frånträder Avtalet kommer PPM-rådgivaren att betala tillbaka eventuell betalning som erhållits för Tjänsten. Återbetalning kommer att ske utan onödigt dröjsmål och alltid senast inom 14 dagar från och med den dag då PPM-rådgivaren underrättades om ditt beslut att utnyttja din ångerrätt och därmed frånträda Avtalet. PPM-rådgivaren kommer i första hand att använda den metod för återbetalning som du använt vid betalning av Tjänsten, t.ex. genom insättning på ditt konto, om inte annat särskilt överenskommes.

 8. Garanti och ansvar
  PPM-rådgivaren lämnar inte några som helst garantier avseende Informationen och åtar sig inte något som helst ansvar för eventuella kapitalförluster eller annan direkt eller indirekt skada som åsamkas dig på grund av din användning av Informationen. PPM-rådgivaren ansvarar inte heller under några omständigheter för riktigheten och/eller tillförlitligheten i Informationen. PPMrådgivaren är inte heller skyldig att genom försäkring eller på annat sätt täcka dina eventuella kapitalförluster eller andra direkta eller indirekta skador som kan drabba dig på grund av din användning av Tjänsten eller Informationen. PPM-rådgivaren åtar sig inte heller, utöver vad som anges i dessa Villkor, något som helst ansvar för direkta eller indirekta kapitalförluster eller andra skador i övrigt som kan åsamkas dig på grund av eventuella tekniska avbrott eller andra uppehåll i Tjänsten.

  Informationen som PPM-placeraren lämnar till dig som kund är för närvarande baserad på Mats Svenssons förvaltning av dennes PPM-kapital. Om Mats Svensson till följd av bland annat, men inte uteslutande, sjukdom, frånfall eller annan omständighet, oavsett slag, inte längre kan och/eller har möjlighet att aktivt förvalta sitt PPM-kapital har PPM-rådgivaren rätt att utse annan professionell person (”Placerare”) vars förvaltning ska ligga till grund för lämnande av Informationen. Mats Svenssons eventuella frånfall och PPM-förvaltarens utseende av Placerare utgör inte grund för uppsägning av Tjänsten och du har inte heller rätt till återbetalning av eventuell återstående tid för Tjänsten eller annan ersättning, skadestånd eller kompensation, oavsett slag.

 9. Avtalets löptid m.m.
  Avtalet gäller under ett år (”Avtalsperiod”) från och med den dag du tecknar dig för Tjänsten och förlängs vid utebliven uppsägning med ett år i taget. Avtalet kan när som helst sägas upp av dig som kund till upphörande inför innevarande Avtalsperiods slut och du har vid förtida uppsägning även rätt att begära att Informationen inte ska skickas till dig fortsättningsvis. Du är dock vid sådan förtida uppsägning av Avtalet ändå skyldig att betala för Tjänsten innevarande Avtalsperiod och har således inte heller rätt till återbetalning av redan erlagd betalning för innevarande Avtalsperiod.

 10. Behandling av personuppgifter
  PPM-rådgivaren är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som sker i anledning av att du valt att ingå Avtalet. Genom att du ingår Avtalet och bekräftar att du godkänner dessa Villkor samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedanstående.

  För att tillhandahålla och administrera Tjänsten måste PPM-rådgivaren samla in och behandla följande uppgifter, vilket du samtycker till genom ingående av Avtalet:

  • Uppgifter om dig som kund; namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress samt i förekommande fall uppgift om den IP-adress du använt. PPM-rådgivaren kommer även behandla den information som du som kund eventuellt lämnar genom användning av ruta på hemsidan för lämnande av särskilt meddelande till PPM-rådgivaren.

  Ovan uppgifter kommer att samlas in vid ingåendet av Avtalet genom PPM-rådgivarens formulär för beställning av Tjänsten och fylls – såvitt avser ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och särskilt meddelande – i av dig som kund. Uppgifterna kommer inte att behandlas för något annat ändamål eller i större utsträckning än (i) vad som krävs för att PPM-rådgivaren ska kunna tillhandahålla och administrera Tjänsten (ii) för fullgörande av skyldighet enligt lag eller Myndighetsbeslut (iii) kundservice, kvalitetsarbete, statistik, marknads- och kundanalys samt affärsutveckling och (iv) marknadsföring av eventuella framtida tjänster som PPM-rådgivaren kommer att erbjuda genom PPM-rådgivaren eller andra bolag i koncern som PPM-rådgivaren i framtiden kan komma att ingå i.

  Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke (dock inte retroaktivt) till behandlingen av Kunduppgifter. Om du återkallar ditt samtycke innebär det att PPM-rådgivaren inte längre har möjlighet att leverera Tjänsten. Detta innebär dock inte att Avtalet upphör att gälla.

  Du har som kund rätt att efter begäran kostnadsfritt, en gång per år, ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller tas bort och PPM-rådgivaren är skyldig att tillse att så omedelbart sker. För sådan begäran, vänligen kontakta PPM-rådgivaren per e-post till eller per telefon till 010-270 87 87. Du är även välkommen att kontakta PPM-rådgivaren för eventuella övriga frågor kring PPM-rådgivarens behandling av dina personuppgifter.

 11. Force Majeure
  PPM-rådgivaren friskriver sig, utöver vad som i övrigt anges i dessa Villkor, från sin skyldighet att fullgöra sin del av Avtalet och från skyldighet att betala skadestånd eller annan ersättning till dig som kund om PPM-rådgivarens åtaganden enligt Avtalet inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet och liknande händelser som PPMrådgivaren inte råder över och inte heller kunnat förutse.

 12. Sekretess
  Du som kund förbinder dig att utan begränsning i tiden att inte för tredje man avslöja Konfidentiell Information (inklusive, men inte begränsat till, Informationen) som du erhåller från PPM-rådgivaren. Med Konfidentiell Information avses all information som lämnas av PPM-rådgivaren till dig som kund och som rör Avtalet och/eller Tjänsten och/eller dess innehåll, oavsett om och hur informationen finns dokumenterad, med undantag för (i) information, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från kunds sida mot Avtalet; (ii) information som du som kund kan visa att du redan kände till innan du mottog den från PPMrådgivaren; och (iii) information som du som kund mottagit eller kommer att motta från tredje man utan att vara bunden av sekretess i förhållande till den informationen.

 13. Immateriella rättigheter
  PPM-rådgivaren behåller äganderätten till samtliga förekommande till Tjänsten knutna immateriella rättigheter. Du har som kund inte rätt att licensiera, överlåta eller på annat sätt förfoga över PPMrådgivarens immateriella rättigheter eller dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet

 14. Ändring av villkoren
  Villkoren publiceras på och finns tillgängliga på PPM-rådgivarens hemsida. PPM-rådgivaren har rätt att, oavsett skäl, vid de tidpunkter som PPM-rådgivaren bestämmer, ändra villkoren i Avtalet, med iakttagande av de villkor som anges nedan.

  Ändring av villkor ska meddelas dig som kund senast en (1) månad innan ändringen träder i kraft. Vid ändring som är till nackdel för dig som kund gäller, i fråga om Tjänsten, att ändringen träder i kraft (i) den dag bindningstiden för innevarande Avtalsperiod upphör och, om uppsägning inte ägt rum, övergår i en ny Avtalsperiod alternativt (ii) om resterande Avtalsperiod vid tidpunkten då meddelande enligt ovan skickats till dig är kortare än en månad, en (1) månad efter att sådan ändring meddelats dig som kund.

  Det sagda gäller dock inte ändringar som föranleds av ändrad allmän prisnivå, ökade skatter och avgifter, höjda priser från externa underleverantörer, myndighets beslut eller ändrad lagstiftning. Sådana ändringar kan träda i kraft även under gällande bindningstid, enligt vad PPM-rådgivaren meddelar från fall till fall. Din rätt att i så fall säga upp avtalet framgår av punkten nedan. Vid ändring som är till nackdel för dig som kund äger du rätt att säga upp Avtalet på följande villkor: Om PPM-rådgivaren har meddelat dig om ändringen senast en (1) månad innan ändringen träder ikraft äger du rätt att säga upp Avtalet till upphörande den dag ändringen träder i kraft. Om du emellertid inte säger upp Avtalet – eller om uppsägningen inte är PPM-rådgivaren tillhanda inom föreskriven tid – anses du ha accepterat ändringen.

 15. Tillämplig lag och tvister
  Svensk lag ska tillämpas på Avtalet och dessa Villkor.

  Som kund har du, i händelse av tvist, rätt att hänföra tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). PPM-rådgivaren har som policy att följa ARN:s rekommendationer. Du kan kontakta ARN via deras hemsida, www.arn.se, eller genom att skicka brev till ARN på adressen:

  Allmänna Reklamationsnämnden
  Box 174
  101 23 Stockholm
  Du kan också vända dig till EU-kommissionens online-plattform för alternativ tvistelösning som nås via denna länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras av allmän domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans.

 16. ___________________________

  Allmänna villkor
  Version 1.1; giltiga för nya kunder fr.o.m. den 10 oktober 2017 och för vid samma tidpunkt existerande kunder, i enlighet med punkt 14 i dessa Allmänna Villkor.

Kundsidor

Logga in för att se aktuell placering och läsa de senaste nyhetsbreven.

Är du kund men har inte fått några loginuppgifter? Maila till så fixar vi det.