Villkor
 
 
 

Villkor och välkomstbrev

Öppna som PDFAllmänna Villkor – version 2.0; giltiga från och med den 11 december 2017.

1. Information om företaget
Fondrådgivaren No. 1 AB u.n.t. Mats-Svensson.se AB (”Bolaget”)
Org. nr: 556831–3976
Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg
Telefon: 010-330 20 60

Innehar F-skattsedel

2. Allmänt om tecknande av Avtalet om Tjänsten
Information om Bolagets tjänst (”Tjänsten”) återfinns här: http://www.ppmradgivaren.se/index.php/tjanst/min-tjanst När du som kund och Bolaget ingår avtal om Tjänsten (”Avtalet”) tillämpas dessa allmänna villkor (”Villkoren”) på Avtalet. Dessa Villkor utgör en integrerad del av Avtalet. Tjänsten kan beställas via Bolagets hemsida http://www.ppmradgivaren.se/index.php/tjanst/bli-kund eller genom att du anmäler intresse för Tjänsten via telefonförsäljning. Avtalet ingås genom att du som kund beställer Tjänsten via Bolagets hemsida eller genom att sluta skriftligt Avtal via sms efter telefonförsäljning. Vid telefonförsäljning erhåller du, för det fall du är intresserad av Tjänsten, i samband med telefonsamtalet, ett sms med kortfattad information om Tjänsten samt en hemsideslänk till dessa Villkor. Genom att skriva ”JA” i textraden på sms:et och återsända det bekräftar du din beställning av Tjänsten och ingår Avtalet samt, bekräftar att du före bekräftelsen tagit del av och godkänt dessa Villkor. Om du inte svarar ”JA” på sms:et ingår du inget Avtal och är inte heller betalningsskyldig för Tjänsten.

3. Bolagets information
Bolagets information om Mats Svenssons fondplaceringar (”Informationen”) utgör inte någon finansiell rådgivning, rådgivningstjänst eller förvaltningstjänst och det är du som kund som avgör om och i så fall hur du använder Informationen. Bolaget saknar helt kännedom om dina individuella ekonomiska förutsättningar och således även möjlighet att ge dig individuellt utformad rådgivning. Du som kund har varken rätt eller möjlighet att vända dig direkt till Bolaget för individuellt utformad rådgivning av något slag.

Du som kund bekräftar genom ingående av Avtalet att du är fullt medveten om att aktie- och fondhandel är förenad med risk för kapitalförlust samt att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Du som kund bekräftar vidare på samma sätt att du är medveten om att Aktier och fondandelar kan öka och minska i värde vilket innebär att du aldrig är garanterad att få tillbaka det kapitalbelopp du sätter in eller flyttar på ditt premiepensionskonto, oavsett om det sker på grundval av Informationen eller inte. Då fonder ofta placerar del av kapitalet på utländska marknader bekräftar du som kund även att du är medveten om att värdet på fondandelar kan påverkas av förändringar i valutakurser.

4. Pris
Priset för Tjänsten är 1 495 kronor/år. I priset inkluderas samtliga förekommande skatter, avgifter och andra kostnader. I priset inkluderas inte de eventuella kostnader du som kund har för din förvaltning av ditt premiepensionskapital. Bolaget förbehåller sig rätten att justera priset för Tjänsten. Bolaget äger dock inte rätt att justera priset för redan ingånget och gällande Avtal.

5. Villkor för betalning och fullgörande
Tjänsten tillhandahålls omedelbart i samband med ingående av Avtalet. Betalning för Tjänsten erläggs mot faktura och ska ske inom den tid som framgår av fakturan. Fakturan skickas normalt kort efter beställning av Tjänsten samt, i samband med erbjudande av förlängning av Avtalet (se punkt 9 nedan), vid samma tidpunkt nästkommande år, till den adress som du angivit vid beställningen. Det är du som kund som ansvarar för att registrerad adress är korrekt och alla förändringar av din registrerade adress ska skyndsamt meddelas Bolaget. Fakturan förfaller till betalning på den dag som anges på fakturan. Om du inte fullgjort betalningen senast på förfallodagen har Bolaget rätt till ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader samt till dröjsmålsränta enligt lag. Vid dröjsmål med betalning överstigande 30 dagar äger Bolaget även rätt att omedelbart avsluta Tjänsten utan rätt för dig som kund till återbetalning av eventuellt tidigare erlagd betalning för Tjänsten.

6. Reklamation
Du har som kund alltid rätt att reklamera fel i Tjänsten inom skälig tid från det att du upptäckte, eller borde ha upptäckt eventuellt fel i Tjänsten. Reklamation som sker inom två månader efter det att du märkte felet anses alltid ha skett i rätt tid. Om du inte reklamerar inom den tid som nu angetts förlorar du rätten att åberopa eventuellt fel.

Med fel i Tjänsten avses att Tjänsten avviker från Avtalet. Exempel härpå kan vara att Informationen inte når dig på vederbörligt sätt eller andra tekniska brister i Tjänsten, förutsatt att felet är att hänföra till förhållande från Bolagets sida. Med fel avses således inte brister i Tjänsten som beror på att du som kund lämnat felaktiga uppgifter och det är du som kund som är skyldig att tillse att dina kontaktuppgifter är korrekta. Som fel i Tjänsten avses inte sådana omständigheter som är att hänföra till dig som kund t ex tekniska brister från din sida.

Reklamation kan göras via e-post, telefon eller post (se ovan angiven kontaktinformation). Reklamation anses ha skett i rätt tid när du som kund inom fristen gjort vad som ankommer på dig för avsändande av reklamationsmeddelande. Om Bolaget bedömer att reklamationen är skälig har du som kund i första hand rätt till avhjälpande av felet samt till återbetalning avseende tid under vilken Tjänsten inte tillhandahållits. Du har, oaktat vad som ovan sagts, alltid rätt att ångra Avtalet inom viss tid från ingåendet av Avtalet (se om ångerrätt nedan)

7. Ångerrätt
Vid köp av Bolagets Tjänster har du som kund alltid rätt att frånträda Avtalet utan att ange något skäl inom 14 dagar från det att Avtalet ingicks (ångerrätt). Om du vill utöva din ångerrätt ska du lämna ett klart och tydligt meddelande till Bolaget om att du önskar frånträda Avtalet, företrädesvis via telefon eller e-mail (se kontaktuppgifter ovan). Det går också bra att skicka ditt meddelande per post till ovan angiven adress.

Om du väljer att skicka meddelande om att du önskar frånträda Avtalet per post kan du, men måste inte, använda Konsumentverkets standardformulär för utövande av ångerrätt som nås via följande länk: http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett För att du ska anses ha utövat din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva din ångerrätt innan ovan angiven ångerfrist gått ut.

Om du utnyttjar din ångerrätt och därmed frånträder Avtalet kommer Bolaget att betala tillbaka eventuell betalning som erhållits för Tjänsten. Återbetalning kommer att ske utan onödigt dröjsmål och alltid senast inom 14 dagar från och med den dag då Bolaget underrättades om ditt beslut att utnyttja din ångerrätt och därmed frånträda Avtalet. Bolaget kommer i första hand att använda den metod för återbetalning som du använt vid betalning av Tjänsten, t.ex. genom insättning på ditt konto, om inte annat särskilt överenskommes.

8. Garanti och ansvar
Bolaget lämnar inte några som helst garantier avseende Informationen och åtar sig inte något som helst ansvar för eventuella kapitalförluster eller annan direkt eller indirekt skada som åsamkas dig på grund av din användning av Informationen. Bolaget ansvarar inte heller under några omständigheter för riktigheten och/eller tillförlitligheten i Informationen. Bolaget är inte heller skyldig att genom försäkring eller på annat sätt täcka dina eventuella kapitalförluster eller andra direkta eller indirekta skador som kan drabba dig på grund av din användning av Tjänsten eller Informationen. Bolaget åtar sig inte heller, utöver vad som anges i dessa Villkor, något som helst ansvar för direkta eller indirekta kapitalförluster eller andra skador i övrigt som kan åsamkas dig på grund av eventuella tekniska avbrott eller andra uppehåll i Tjänsten. Informationen som Bolaget lämnar till dig som kund är för närvarande baserad på Mats Svenssons förvaltning av dennes premiepensionskapital. Om Mats Svensson till följd av bland annat, men inte uteslutande, sjukdom, frånfall eller annan omständighet, oavsett slag, inte längre kan och/eller har möjlighet att aktivt förvalta sitt premiepensionskapital har Bolaget rätt att utse annan professionell person (”Placerare”) vars förvaltning ska ligga till grund för lämnande av Informationen. Mats Svenssons eventuella frånfall och PPM-förvaltarens utseende av Placerare utgör inte grund för uppsägning av Tjänsten och du har inte heller rätt till återbetalning av eventuell återstående tid för Tjänsten eller annan ersättning, skadestånd eller kompensation, oavsett slag.

9. Avtalets löptid m.m.
Avtalet gäller under ett år (”Avtalsperiod”) från och med den dag du ingår Avtalet med tillämpning av dessa Villkor i den version de görs tillgängliga på Bolagets hemsida vid Avtalsperiodens första dag. Inför Avtalsperiodens slut kommer du att erhålla ett skriftligt erbjudande om att förlänga Avtalet med ytterligare en Avtalsperiod som du kan välja att acceptera eller förkasta. Du bekräftar din förlängning av Avtalet samt att du tagit del av och godkänner Villkoren i den version som gäller för den nya Avtalsperioden genom att senast på det datum som anges på fakturan som bifogas det skriftliga erbjudandet betala in det belopp som anges däri. Om du väljer att inte acceptera erbjudandet (inte betalar in årsavgiften) avslutas Tjänsten på sista dagen för innevarande Avtalsperiod och du kommer inte att erhålla någon ytterligare Information.

10. Behandling av personuppgifter
Bolaget är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som sker i anledning av att du valt att ingå Avtalet. Genom att du ingår Avtalet och bekräftar att du godkänner dessa Villkor samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedanstående. För att tillhandahålla och administrera Tjänsten måste Bolaget samla in och behandla följande uppgifter, vilket du samtycker till genom ingående av Avtalet:

• Uppgifter om dig som kund; namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress samt i förekommande fall uppgift om den IP-adress du använt. Bolaget kommer även behandla den information som du som kund eventuellt lämnar genom användning av ruta på hemsidan för lämnande av särskilt meddelande till Bolaget. Ovan uppgifter kommer att samlas in antingen muntligen vid det telefonsamtal då du erbjöds Tjänsten eller genom Bolagets formulär för beställning av Tjänsten på Bolagets hemsida som fylls – såvitt avser ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och särskilt meddelande – i av dig som kund. Uppgifterna kommer inte att behandlas för något annat ändamål eller i större utsträckning än (i) vad som krävs för att Bolaget ska kunna tillhandahålla och administrera Tjänsten (ii) för fullgörande av skyldighet enligt lag eller Myndighetsbeslut (iii) kundservice, kvalitetsarbete, statistik, marknads- och kundanalys samt affärsutveckling och (iv) marknadsföring av eventuella framtida tjänster som Bolaget kommer att erbjuda genom Bolaget eller andra bolag i koncern som Bolaget i framtiden kan komma att ingå i. Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke (dock inte retroaktivt) till behandlingen av Kunduppgifter. Om du återkallar ditt samtycke innebär det att Bolaget inte längre har möjlighet att leverera Tjänsten. Detta innebär dock inte att Avtalet upphör att gälla. Du har som kund rätt att efter begäran kostnadsfritt, en gång per år, ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller tas bort och Bolaget är skyldigt att tillse att så omedelbart sker. För sådan begäran, vänligen kontakta Bolaget per e-post till eller per telefon till 010-330 20 60. Du är även välkommen att kontakta Bolaget för eventuella övriga frågor kring Bolagets behandling av dina personuppgifter.

11. Force Majeure
Bolaget friskriver sig, utöver vad som i övrigt anges i dessa Villkor, från sin skyldighet att fullgöra sin del av Avtalet och från skyldighet att betala skadestånd eller annan ersättning till dig som kund om Bolagets åtaganden enligt Avtalet inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet och liknande händelser som Bolaget inte råder över och inte heller kunnat förutse.

12. Sekretess
Du som kund förbinder dig att utan begränsning i tiden att inte för tredje man avslöja Konfidentiell Information (inklusive, men inte begränsat till, Informationen) som du erhåller från Bolaget. Med Konfidentiell Information avses all information som lämnas av Bolaget till dig som kund och som rör Avtalet och/eller Tjänsten och/eller dess innehåll, oavsett om och hur informationen finns dokumenterad, med undantag för (i) information, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från kunds sida mot Avtalet; (ii) information som du som kund kan visa att du redan kände till innan du mottog den från Bolaget; och (iii) information som du som kund mottagit eller kommer att motta från tredje man utan att vara bunden av sekretess i förhållande till den informationen.

13. Immateriella rättigheter
Bolaget behåller äganderätten till samtliga förekommande till Tjänsten knutna immateriella rättigheter. Du har som kund inte rätt att licensiera, överlåta eller på annat sätt förfoga över Bolagets immateriella rättigheter eller dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet.

14. Tillämplig lag och tvister
Svensk lag ska tillämpas på Avtalet och dessa Villkor.
Som kund har du, i händelse av tvist, rätt att hänföra tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Bolaget har som policy att följa ARN:s rekommendationer. Du kan kontakta ARN via deras hemsida, www.arn.se eller genom att skicka brev till ARN på adressen:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Du kan också vända dig till EU-kommissionens online-plattform för alternativ tvistelösning som nås via denna länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras av allmän domstol.

Kundsidor

Logga in för att se aktuell placering och läsa de senaste nyhetsbreven.

Är du kund men har inte fått några loginuppgifter? Maila till så fixar vi det.